Before Birth, After Death (Sculpture)

by Kamin Lertchaiprasert

17 May -28 June 2014

เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะนำพาอะไรติดตัวไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ฯลฯ หากแต่ในสังคมปัจจุบันยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากดำรงชีวิตอยู่เพื่อ “สิ่ง” เหล่านี้ ความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่า วันพรุ่งนี้หรือชาติหน้า สิ่งไหนจะมาก่อนกัน ทุกขณะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราไม่เคยใส่ใจและสังเกตเห็นมัน จนกว่าเราจะพบกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม กับคนหรือสิ่งที่เรารัก เราถึงจะเข้าใจ แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงบางครั้งมันก็เป็นการยากที่จะยอมรับและทำใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เรียนรู้และทำความเข้าใจกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน ทุกขณะด้วยวิธีการเฝ้าสังเกตประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และนำเรื่องราวมาพิจารณาคล้ายกับการพิจารณาปริศนาธรรม ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ รวมถึงการแสดงทัศนคติแบบฉับพลันเกี่ยวกับข้อความธรรมะที่ได้รับในแต่ละวันเปรียบได้กับวิธีการถามตอบแบบฉับพลัน(Mondo) เป็นการกระตุ้นเตือนจิตใต้สำนึกและใช้ความรู้สึกจากประสบการณ์ที่สะสมมาในการตอบคำถามแทนการใช้ความคิดหาเหตุผล จากนั้นจึงแสดงทัศนคติลงไปบนผลงานวาดเส้นและหัวกะโหลกพลาสติกเกือบทุกๆวัน การกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการทำสมาธิและวิปัสสนา เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงแก่นของความหมายที่มีอยู่เบื้องหลังถ้อยคำและประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองโลกภายนอก ให้ตรงตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่ง ทุกขณะ  ทุกสภาวะเปลี่ยนแปลง มีการเกิดและดับตลอดเวลา(อนิจจัง)  การเกิดดับที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นเร็วมาก จนเราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยสายตาในสภาวะปกติของสิ่งที่มีอยู่ ในความไม่มีอยู่ และในความไม่มีอยู่ มันก็มีอยู่ ปัจจุบันขณะเป็นทั้งสิ่งที่มีและไม่มีอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นประตูสู่อดีตและอนาคต นั่นคือสภาวะ “ก่อนเกิดและหลังตาย”

We all are aware that death is always occurring and inevitable. There is nothing we can bring along after death, neither fame nor fortune. However, nowadays, many people still live their lives for those kind of “things”. Death is always occurring and we do not know which is to come first; the next day or next life. Every moment is changing. We are never aware or attentive enough to see it until we meet a loss of things or the ones we love. That is when we understand. Though, when the time comes, it is sometimes hard to take in these natural occurrences that eventually happen to everyone.

Kamin Lertchaiprasert has been working on this project with the aim to understand the transient condition of nature that occurs in every moment of his daily life by observing daily happenings through objects then contemplate on these occurrences similar to contemplating Zen Dhamma puzzles (Koan) including immediately expressing opinion towards Dhamma messages received in daily live. This method is similar to immediate question-answer dialogues (Mondo), which encourage answering from the unconscious mind; feelings and past experiences instead of rational thinking. After that, he gathered opinions from the dialogue and wrote them on plastic skulls to contemplate further. All of these methods are equivalent to practicing Vipassana meditation (the development of insight) to find factors of these causes and to change inner attitude towards the outer world, to see it as it truly is. Everything, every moment and every condition, is transient (Anicca). The exists in every moment of arising and passing away (Anicca) which occurs so fast that we cannot grasp it in our common everyday consciousness; about things that exist in the non-existing and non-existing within the existence. The present moment exists although does not exist at the same time. It is the gateway to the past and future, and that is the condition “before birth and after death”.