ANXIETY OF CORVUS

By Rook Floro

7 February – 7 March 2015

Corvus หนึ่งในอัตตะ “ความเป็นตัวตน” ที่แสดงถึงด้านที่มีตำหนิในชีวิตของรุกข์ โฟล์โร คือ ความกังวล ประหม่า กดดัน ต่อการเข้าสังคม (Social Anxiety) หลอมรวมในรูปร่างของอีกา ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดและสื่อการจัดวาง ประติมากรรมชุดนี้ เป็นดังบันทึกเหตุการณ์ ความซับซ้อน ของความสัมพันธ์ระหว่าง รุกข์ และ Corvus ครั้งเยาว์วัยจน ปัจจุบัน โดยแบ่งเรื่องเล่าออกเป็น 2 องค์ ได้แก่

คำนำ ว่าด้วยกลุ่มภาพวาดความทรงจำ “Memoirs of An Introvert” การเผชิญหน้าครั้งแรกของรุกข์ กับ Corvus ซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นความเป็นเพื่อนผู้คอยให้คำปรึกษาผ่านประสบการณ์อันน่ากระอักกระอ่วมใจในชีวิตขั้นต้น ทำให้รุกข์ ค่อยๆ เรียนรู้ ปัญหาจนผันตัวแปรสภาพเป็น Corvus เองในที่สุด

โครงเรื่องหลักสื่อด้วย ศิลปะการจัดวาง กล่าวถึงความรู้สึกถาโถมยากยิ่งต่อการรับมือเข้ามาพร้อมกับการเติบใหญ่จากช่วง วัยหนุ่ม ประกอบด้วย “Flight” หลีกหนีความกังวลหวาดระแวงจึงปฏิเศษการเผชิญหน้าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน  “Attack” สภาพก้าวร้าวรุนแรงในการรับมือความประหม่าจากการเข้าสังคมที่ร้าวร่านผู้อื่นไม่เว้นแม้แต่ตัวเอง อาการที่ไม่ได้ตั่งใจและต้องการขออภัย “Petrified” สภาวะกดดันขั้นโคม่า ไร้การควบคุม รับรู้ ตอบสนอง จำนนต่อการเข้าสังคมราว กับถูกตรึงไว้ซึ่งร่างกายและสติ “Anxiety” สถานะความสงบสุดท้ายในปัจจุบันของการเข้าใจพร้อม ยอมรับความเป็นส่วน หนึ่งของอัตลักษณ์ตัวตน แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้ผู้อื่นรู้สึกและมีประสบการณ์น่าอึดอัดในรูปแบบของแต่ละคน ร่วมกัน แม้เพียงชั่วครู่ก็ตาม

ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รุกข์ได้ทำความเข้าใจอริของตัวเอง จากการเผชิญปัญหา ยอมรับตัวตนของตัวเองพร้อม ชำระล้างความผิดที่ได้เคยพลาดผลั้งเมื่อครั้งยังตกอยู่ในเงื้อนที่ปัดนี้ได้คลายออกแล้วนอกจากนั้นยังต้องการสร้างอารมณ์ ร่วมกับผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกัน และให้ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการเข้าสังคม เข้าใจ

Corvus, symbolized as a crow, is one of my alter-egos who embodies my biggest flaw in life, social anxiety. This series of drawings and installations chronicles my complex relationship with Corvus since childhood throughout Adulthood. This narrative timeline is divided into two parts.

The first part is a prelude told by a set of drawings titled Memoirs of an Introverts. This is the early stage where I first meet Corvus at birth. He becomes my friend throughout childhood and always consulting me when signs of social anxiety begin to surface. In the end, I realize I have a problem and transform into Corvus myself.

The second one, a series of installations, is the main part showing how my social anxiety increasingly worsens from adolescence to adulthood. Flight is about my escape from social conventions and refusing to face the problem. Attack refers to my aggressive approach to deal with my condition which results in hurting myself and others. Petrified recalls my vegetative state, in which I surrender to my inability to function socially. Anxiety represents my present self when I have finally come to terms with who I am and my problem, coexisting calmly side by side. However, I also want others to feel what I went through and experience the social anxiety in them, even for a second.

I created this series to understand myself by facing my demon and appreciate how it shaped me to the person I am today. Its also my redemption for everything Ive done and everyone Ive wronged induced by my social anxiety. Furthermore, I want others with the same problem to relate to me and, those who dont, to understand.