Metrospection

by Kwanchai Lichaikul

27 May – 30 June 2017

เดินทางจากภายนอกกลับสู่พื้นที่ภายใน 

โดยส่วนมากผลงานของผมนั้น ถูกสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานทางความคิดที่เป็นไปในลักษณะของการมองออกไปยังส่วนที่ผมเรียกว่าพื้นที่ภายนอก คือเป็นการนำเอาสิ่งต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมภายนอกและความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวผม นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน และสร้างให้เกิดเป็นงานจิตรกรรมในแบบที่ผมชอบและพอใจ โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงสังคมภายนอก ที่มีความคิดและจินตนาการที่มีแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าการทำงานในลักษณะที่เป็นการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าภายนอก นี้ ยังมีเรื่องราวต่างๆ อีกมากมาย หยิบยื่นความคิดและส่งต่อจินตนาการให้แก่ผม เพื่อที่จะนำไปสร้างให้เกิดเป็นงานศิลปะชิ้นใหม่ได้อีกไม่จบสิ้น แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนเส้นคู่ขนานทาบผ่านความรู้สึกภายในจิตใจของผมนั้น คือการแสดงออกถึงความคิดเห็นส่วนตัวในเชิงวิพากษ์ ที่ปรากฏอยู่เสมอในพื้นที่“ภายใน” ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าน้อยครั้งที่ผมจะนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน นี้ มาสร้างให้เกิดเป็นงานจิตรกรรมที่แสดงทัศนคติส่วนตัวออกมาอย่างเปิดเผย จากแต่เดิมที่จะทำเพียงแค่แทรกตัวอยู่อย่างแนบเนียนในรายระเอียดบางส่วนในผลงานในหลายๆ ชิ้นที่ผ่านมา จึงอาจถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำงานไปในอีกลักษณะหนึ่ง

ทางแยก 

ผลงานในชื่อชุดว่า Metrospection ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม3 ชุด ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี 2015 ถึงปี 2017 ตลอดระยะเวลากว่า2 ปีมานี้ ผมอุทิศเวลาให้แก่การทำงานอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ผมคิดว่าเวลาในการทำงานอันยาวนานเป็นเสมือนการเดินทางไปยังดินแดนไกลโพ้น ไปยังที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับ ที่ซึ่งผมไม่เคยได้รู้จักมาก่อน ซึ่งการทำงานทำให้ผมเรียนรู้ ทดลอง และสนุกกับการได้พบกับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการที่ผมได้พบกับทางแยก ที่รอให้ผมเดินเข้าไปสำรวจและค้นหา เพื่อต่อยอดความคิด จินตนาการและค้นพบแนวทางในการทำงานอย่างไม่สิ้นสุด

Metrospection เกิดจากการนำเอาคำว่า metropolis ที่มีความหมายถึงเมืองหลวงหรือมหานคร นำมาผสมรวมเข้ากับคำว่า introspection ที่มีความหมายถึงการทบทวนความคิด การสำรวจจิตใจ หรือการพิจารณาความรู้สึกของตนเอง และเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันจึงเกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายสื่อถึงเมืองแห่งการสำรวจและพิจารณาถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีความสัมพันธ์กับความคิดหรือความรู้สึกภายในจิตใจทั้งจากผู้ดูและจากตัวผมเองซึ่งผู้สร้างผลงาน

ขวัญชัย ลิไชยกุล
เมษายน 2560

Metrospection

A Journey from the Exterior Back into Interior Space 

My works are mostly created on the conceptual basis of looking outward to the part/area I call the Exterior” meaning that I present objects in their external environment and the possibilities of my surroundings entwined into a composition and ‘constructing’ the style of painting I prefer which gives me most satisfaction.  The content is mainly about external society which possess thoughts and imagination in many different perspectives.  Personally, I think that working in such a way as to be ‘discussing’ something regarded as “the Exterior”, still entails many more stories which further offer ideas and fuel my imagination to create more works of art in a never-ending cycle.  But another important element, which is like a parallel line braced across the innermost feelings of my heart, is the expression of personal critical views which always appears in “the Interior”.  It can actually be said that I have rarely used anything which happened in “the Interior” to create paintings openly expressing personal views, as evident from previous practice whereby subtle hints are discreetly inserted in certain parts of the detail of many of my past works.  Perhaps this should be regarded as a shift or change in my work process to another format.

“Crossroads”  

The works in this collection, Metrospection, comprises three collections of paintings created between 2015 and 2017.  In the more than 2 years’ creative process, I have devoted time and great effort to achieve the target I set for myself.  I consider the long period it took me as embarking on a journey to a faraway land full of mystery, a place I’ve never known.  The work process enabled me to learn, experiment and have fun in discovering new knowledge, comparable to finding oneself at a “crossroads”, just waiting for me to enter, explore and search for new conception and imagination to uncover an infinite path of working.

Metrospection stems from combining the word ‘metropolis’, which means capital city or urban center, with the word “introspection” which has connotations of reviewing or pondering, soul searching or exploring one’s inner feelings.  By merging these two words, a new word is crafted, denoting a city of exploration and contemplation of certain things relating to concepts and deep sensibility of both the audience and myself who created the works.

Kwanchai Lichaikul
April 2017

Numthong Gallery at Aree
72/3 Aree 5 North,  Phahonyothin 7
Phahonyothin Road, Phyathai
Bangkok 10400, Thailand
Tel: +662 6172794